Upiti i odgovori: Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama KSB

PočetnaObavijestiUpiti i odgovori: Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama KSB

UPITE ŠKOLA I ODGOVORE možete pogledati i OVDJE.

P R A V I L N I K O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STJECANJU STATUSA UČITELJA, NASTAVNIKA, PROFESORA I STRUČNOG SURADNIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SREDIŠNJA BOSNA[1]

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Opće odredbe)

Ovim Pravilnikom uređuje se praćenje rada, ocjenjivanje, napredovanje i stjecanje statusa učitelja, nastavnika, profesora (u daljnjem tekstu: nastavnik) i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovne ustanove) na području Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Kanton).

Članak 2.

(Svrha donošenja)

Svrha je ovoga Pravilnika utvrditi elemente, kriterije i postupak ocjenjivanja i vrednovanja rada nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama koji svojom stručnošću odnosno ljudskim, pedagoškim i metodičkim odlikama postižu iznimne rezultate u nastavnome radu, izvannastavnim aktivnostima i izvannastavnom stručnom radu te pridonose unapređenju procesa obrazovanja i razvoju cjelokupnog odgojno-obrazovnoga procesa u osnovnim i srednjim školama u Kantonu.

Članak 3.

(Razdoblje ocjenjivanja)

(1) Ocjenjivanje rada nastavnika i stručnih suradnika obavlja se na temelju redovitog praćenja rada i postignutih rezultata rada u odgojno-obrazovnim ustanovama u razdoblju od dvije godine.

(2) Nastavnik i stručni suradnik u odgojno-obrazovnim ustanovama koji udovolji elementima i kriterijima ocjenjivanja utvrđenim ovim Pravilnikom može stjecati stručna zvanja i status.

Članak 4.

(Uvjeti za ocjenjivanje)[M1] 

(1) Nastavnik i stručni suradnik u odgojno-obrazovnim ustanovama [M2] može se ocijeniti pod uvjetom:

a) da je u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme ili je angažiran na određeno radno vrijeme više od šest mjeseci tijekom jedne školske godine;

b) da ima odgovarajući profil i stručnu spremu utvrđenu u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj 11/01; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 17/04; u daljnjem tekstu: Zakon o osnovnom školstvu) i Zakonom o srednjem školstvu („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj 11/01; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 17/04 i 15/12; u daljnjem tekstu: Zakon o srednjem školstvu) te propisanim nastavnim planovima i programima;

c) da ima položen stručni ispit na temelju kojeg stječe pravo samostalno obavljati odgojno-obrazovni rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.

(2) Rad nastavnika i stručnog suradnika koji je radio u odgojno-obrazovnim ustanovama manje od šest mjeseci tijekom nastavne godine ne ocjenjuje se u smislu stavka (1) članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Nastavnik koji predaje dva ili više predmeta ocjenjuje se samo iz jednog predmeta po vlastitom izboru.

(4) Nastavnik i stručni suradnik koji ima navršenih 35 godina staža ili više od 60 godina života ocjenjuje se i nadalje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ali bez obzira na konačnu ocjenu (ako ta ocjena nije nezadovoljavajuća) zadržava ranije stečeno zvanje i status.

(5) Nastavnik i stručni suradnik koji radi u više odgojno-obrazovnih ustanova ocjenjuje se samo u onoj odgojno-obrazovnoj ustanovi u kojoj je prvi put zasnovao radni odnos na neodređeno radno vrijeme, dok se u ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama rad takvog nastavnika prati i na kraju razdoblja ocjenjivanja dokumentacija iz članka 25. ovoga Pravilnika dostavlja se odgojno-obrazovnoj ustanovi u kojoj će se nastavnik ocjenjivati.[M3] 

Članak 5.

(Stručna zvanja)

Nastavnik i stručni suradnik u odgojno-obrazovnoj ustanovi koji ima odgovarajuću stručnu spremu u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Zakonom o srednjem školstvu te [M4] propisanim nastavnim planovima i programima, kao i potrebnu pedagošku, psihološku, metodičko-didaktičku naobrazbu te zadovolji kriterije ocjenjivanja i vrednovanja utvrđene ovim Pravilnikom, može steći stručno zvanje kako slijedi:

a) nastavnik mentor, nastavnik savjetnik i nastavnik viši savjetnik;

b) stručni suradnik mentor, stručni suradnik savjetnik i stručni suradnik viši savjetnik.

Članak 6.[M5] 

(Status mentor i savjetnik)[M6] 

(1) Status mentor stječe nastavnik i stručni suradnik nakon 15 godina odgojno-obrazovnoga rada te provedene procedure ocjenjivanja i vrednovanja u skladu s ovim Pravilnikom i pod uvjetom da ima minimalno ocjenu dobar.

(2) Status savjetnik stječe nastavnik i stručni suradnik nakon 25 godina odgojno-obrazovnoga rada te provedene procedure ocjenjivanja i vrednovanja u skladu s ovim Pravilnikom i pod uvjetom da ima minimalno ocjenu dobar.

Članak 7.

(Ocjenjivanje nastavnika
sa srednjom stručnom spremom)

Osoba sa srednjom stručnom spremom angažirana u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu a čiji profil i stručna sprema nisu utvrđeni nastavnim planovima i programima ocjenjuje se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ali ne može stjecati stručna zvanja.

Članak 8.

(Kantonalni stručni aktivi)[M7] 

(1) Cilj je dosljedne provedbe Pravilnika podizanje kvalitete nastavnoga procesa, a za što je potrebno osigurati transparentnost i jednostavnost primjene odredbi ovoga Pravilnika. U tu svrhu na području Kantona formiraju se kantonalni stručni aktivi, i to:

a) Kantonalni stručni aktiv za osnovne škole koje Nastavni plan i program realiziraju na hrvatskome jeziku u Kantonu;

b) Kantonalni stručni aktiv za osnovne škole koje Nastavni plan i program realiziraju na bosanskome jeziku u Kantonu;

c) Kantonalni stručni aktiv za srednje škole koje nastavne planove i programe realiziraju na hrvatskome jeziku u Kantonu;

d) Kantonalni stručni aktiv za srednje škole koje nastavne planove i programe realiziraju na bosanskome jeziku u Kantonu.

(2) Kantonalne stručne aktive za osnovne škole čine:

a) po jedan nastavnik razredne nastave od I. do V. razreda (predsjednik ili član stručnog aktiva za I., II., III., IV. i V. razred iz određene odgojno-obrazovne ustanove) u skladu s nastavnim planom i programom;

b) po jedan nastavnik (predsjednik ili član stručnog aktiva toga predmeta iz određene odgojno-obrazovne ustanove) svakog predmeta u skladu s nastavnim planom i programom;

c) jedan stručni suradnik (pedagog ili psiholog) iz reda stručnih suradnika.

(3) Kantonalne stručne aktive za srednje škole čine:

a) po jedan nastavnik (predsjednik ili član stručnog aktiva toga predmeta iz određene odgojno-obrazovne ustanove) svakog predmeta koji pripada skupini općih predmeta;

b) po jedan nastavnik (predsjednik ili član stručnog aktiva toga predmeta iz određene odgojno-obrazovne ustanove) određene stručne skupine predmeta u skladu s nastavnim planovima i programima;

c) jedan stručni suradnik (pedagog ili psiholog) iz reda stručnih suradnika.

(4) Proces formiranja kantonalnih stručnih aktiva pokrenut će Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odmah nakon donošenja Pravilnika.

Članak 9.

(Poslovi kantonalnog stručnog aktiva)

(1) Kantonalni stručni aktiv, osim poslova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, obavlja i sljedeće poslove:

a) na temelju prethodno prihvaćenog plana i programa rada samostalno organizira rad kantonalnog stručnog aktiva;

b) pruža stručnu i savjetodavnu pomoć članovima stručnih aktiva svih odgojno-obrazovnih ustanova;

c) organizira ili predlaže organiziranje stručnih usavršavanja za nastavnike i stručne suradnike;

d) organizira ili predlaže organiziranje stručnih skupova kojima je cilj podizanje kompetencija nastavnika i stručnih suradnika;

e) pokreće inicijative za inoviranje nastavnih planova i programa u skladu sa zahtjevima struke.

(2) Kantonalni stručni aktiv održava najmanje tri sastanka tijekom jedne školske godine, a nakon održanog sastanka dužan je sastaviti izvješće i dostaviti ga Ministarstvu.

(3) Kantonalni stručni aktiv ima ulogu stručnog savjetodavnoga tijela i, u skladu s tim, na prvoj sjednici dužan je donijeti i prihvatiti poslovnik koji će biti utemeljen na principima konsenzusa, jednakosti i profesionalnosti. Prihvaćeni poslovnik mora imati prethodnu suglasnost Ministarstva.

II. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

Članak 10.

(Elementi ocjenjivanja i vrednovanja)

(1) Elementi za ocjenjivanje i vrednovanje stručnosti te kvalitete rada nastavnika i stručnog suradnika su:

a) uspješnost nastavnika u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima / uspješnost u stručno-pedagoškom radu;

b) izvannastavni stručni rad;

c) stručno usavršavanje.

(2) Osim elemenata iz stavka (1) ovoga članka koji se odnose na ocjenu i vrednovanje stručnosti te kvalitete rada nastavnika i stručnog suradnika, prilikom konačne ocjene nastavnika i stručnog suradnika uzima se u obzir poštovanje kodeksa etičnosti i profesionalnosti u radu, izvješće o stručnom nadzoru savjetnika za predmetnu oblast.

Članak 11.

(Elementi vrednovanja uspješnosti nastavnika

u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima

u osnovnim i srednjim školama)

(1) Elementi vrednovanja uspješnosti nastavnika u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima u osnovnim i srednjim školama su:

a) Realizacija nastavnoga plana i programa:

1) programske sadržaje planira u skladu s nastavnim planom i programu te ih realizira u potpunosti i na vrijeme,

2) u roku razrađuje godišnji i mjesečni plan rada te posjeduje odgovarajuću nastavnu pripremu za izvođenje nastavnoga sata,

3) pokazuje metodičku kreativnost primjenom suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju,

4) prilikom realizacije nastavnih sadržaja nastavnik postavlja odgojne, obrazovne i funkcionalne ciljeve koji su u skladu sa sposobnostima, interesima i potrebama učenika;

b) Postignuti rezultati u odgojnom-obrazovnom radu s učenicima:

1) pruža podršku učenicima u pogledu njihova napredovanja u učenju,

2) koristi se različitim metodama vrednovanja i ocjenjivanje je motivirajuće,

3) svojim izražavanjem i ponašanjem postiže komunikaciju i aktivnost učenika,

4) osposobljava učenike za samostalno učenje i trajno obrazovanje,

5) pedagoški stav nastavnika je odmjeren, dovoljno fleksibilan, demokratski, nenametnutog i prihvaćenog autoriteta,

6) nastavnikova uputa i prezentacija sadržaja razumljivi su i precizni te potiču stvaralačku aktivnost i razvijaju interes za nastavne sadržaje;

c) Promicanje ljudskih prava i briga za zdrav okoliš:

1) nastavnikov odnos i ponašanje prema učenicima u skladu je s međunarodnom Konvencijom o pravima djeteta,

2) s učenicima radi na promicanju ljudskih prava,

3) svojim primjerom i kroz neposredni rad s učenicima radi na promicanju brige za zdrav okoliš;

d) Odgovornost u radu i radna disciplina:

1) ne kasni na nastavni sat i ne napušta ga prije vremena,

2) uredno i pravodobno vodi propisanu pedagošku dokumentaciju,

3) redovito je nazočan na sjednicama stručnih tijela,

4) izgrađuje partnerski odnos s učenicima i kreira stimulativno okruženje za učenike,

5) angažiran je u vođenju barem jedne slobodne aktivnosti i sudjeluje u javnim ili školskim nastupima;

e) Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima i roditeljima učenika te predstavnicima društvenoga okružja škole koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života učenika:

1) uspješno i kontinuirano ostvaruje suradnju s nastavnicima i roditeljima učenika,

2) pridonosi kvaliteti rada vijeća roditelja i učenika,

3) uspostavlja i razvija suradnju sa institucijama izvan škole (centrom za socijalni rad, policijom, nevladinim organizacijama i sl.),

4) u suradnji s drugim nastavnicima te roditeljima učenika i raznim institucijama radi na pitanjima profesionalne orijentacije učenika,

5) istrajan je u pomaganju učenicima i njihovim roditeljima koji se nađu u poteškoćama;

f) Izvješće savjetnika za stručno-pedagoški nadzor.

(2) Svaki element naveden u stavku (1) ovoga članka vrednuje se od 0 do 6.

(3) Elemente vrednovanja prema ovome članku ocjenjuje se i upisuje na Obrazac 1 – NP (u privitku ovoga Pravilnika).

Članak 12.

(Elementi vrednovanja uspješnosti
stručno-pedagoškoga rada
stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama)

(1) Elementi vrednovanja uspješnosti stručno-pedagoškoga rada stručnog suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama su:

a) Planiranje i programiranje rada:

1) ima plan i program odgojno-obrazovnoga rada i evidenciju o realizaciji,

2) sudjeluje u programiranju rada i planiranju strategije razvoja ustanove,

3) surađuje u izradi programa rada stručnih aktiva,

4) aktivno surađuje u izradi godišnjeg programa rada ustanove,

5) pomaže i sudjeluje u izradi planova i programa odjelne zajednice;

b) Savjetodavni rad s učenicima, nastavnicima i roditeljima učenika:

1) savjetuje učenike i pruža im podršku u pogledu prevladavanja poteškoća u učenju i sudjelovanju,

2) radi na osposobljavanju učenika za samostalno učenje i kvalitetno organiziranje slobodnoga vremena,

3) nazočan je na oglednim satima nastavnika, profesora i nastavnika pripravnika,

4) upućuje nastavnike na suvremene oblike i metode rada te na suvremenu stručnu literaturu,

5) nazočan je na satima odjelne zajednice i pruža pomoć nastavnicima u suradnji s roditeljima učenika,

6) sudjeluje u pripravi roditeljskih sastanaka te im je nazočan,

7) planira i provodi edukaciju roditelja te surađuje s vijećem roditelja;

c) Analiza i unapređenje odgojno-obrazovnoga rada:

1) analizira uspjeh u učenju i vladanju te predlaže mjere za poboljšanje odgojno-obrazovne situacije,

2) pruža pomoć i sudjeluje u uvođenju suvremenih oblika rada i metoda rada u nastavi,

3) provodi istraživanja unutar nastavnoga procesa te radi na otklanjanju uočene problematike;

d) Rad u stručnim tijelima i na pedagoškoj dokumentaciji:

1) sudjeluje u radu stručnih aktiva u odgojno-obrazovnim ustanovama,

2) redovito sudjeluje u radu stručnih tijela u odgojno-obrazovnim ustanovama,

3) redovito vodi zabilješke o savjetodavnom radu s učenicima, nastavnicima i roditeljima,

4) redovito prati vođenje razrednih knjiga odnosno evidencija te korištenje razrednim knjigama odnosno evidencijama radi prikupljanja podataka o učenicima i praćenja tijeka odgojno-obrazovnoga rada;

e) Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima i roditeljima učenika te s predstavnicima društvenoga okružja škole koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života učenika:

1) uspješno i kontinuirano ostvaruje suradnju s učenicima, nastavnicima i roditeljima učenika,

2) uspostavlja i razvija suradnju sa institucijama izvan škole (centrom za socijalni rad, policijom, nevladinim organizacijama i sl.),

3) u suradnji s učenicima te nastavnicima, roditeljima učenika i raznim institucijama radi na pitanjima profesionalne orijentacije učenika,

4) istrajan je u pomaganju učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima koji se suočavaju s poteškoćama;

f) Izvješće savjetnika za stručno-pedagoški nadzor.

(2) Svaki elementa naveden u stavku (1) ovoga članka vrednuje se od 0 do 6.

(3) Elemente vrednovanja prema ovome članku ocjenjuje se i upisuje na Obrazac 1 – SS (u privitku ovoga Pravilnika).

Članak 13.

(Vrste opisnih ocjena)

(1) Elementi vrednovanja nastavnika i stručnog suradnika u skladu s člancima 11. i 12. ovoga Pravilnika ocjenjuju se opisno ocjenama kako slijedi:

a) ističe se;

b) vrlo uspješan;

c) dobar;

d) zadovoljava;

e) ne zadovoljava.

(2) Ocjene nastavnika i stručnog suradnika prezentiraju se na sjednici učiteljskoga vijeća, a prije početka nove školske godine.

Članak 14.

(Ocjenjivanje nastavnika

i stručnog suradnika)

Nastavnika i stručnog suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama ocjenjuje se ocjenama iz članka 13. ovoga Pravilnika, i to ocjenom:

a) izvrstan (ako ima 26 do 30 bodova);

b) vrlo uspješan (ako ima 21 bod do 25 bodova);

c) uspješan (ako ima 16 do 20 bodova);

d) zadovoljava (ako ima 12 do 15 bodova);

e) ne zadovoljava (ako ima 0 do 11 bodova).[M8] 

Članak 15.

(Povjerenstva za ocjenjivanje, napredovanje i

stjecanje zvanja mentor, savjetnik i viši savjetnik)[M9] 

(1) Članove povjerenstva za ocjenjivanje, napredovanje i stjecanje zvanja mentor, savjetnik i viši savjetnik imenuje, na dvije godine, ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove na osnovi odluke nastavničkoga vijeća škole u osnovnoj odnosno srednjoj školi.

(2) Povjerenstvo iz stavka (1) ovoga članka u osnovnoj odnosno srednjoj školi sastoji se od pet članova, koje čine: ravnatelj, pedagog, predstavnik nastavničkoga vijeća, predstavnik stručnoga aktiva i predstavnik srodne struke / predmeta iz koje je osoba koju se ocjenjuje.

Članak 16.

(Donošenje rješenja o ocjeni)

(1) Prijedlog povjerenstva iz članka 15. ovoga Pravilnika mora biti prethodno utvrđen i prihvaćen na sjednici učiteljskoga vijeća.

(2) Ocjenu rada nastavnika i stručnog suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, prema elementima iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika, donosi, rješenjem, ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove na prijedlog povjerenstva.

(3) Povjerenstvo iz članka 15. ovoga Pravilnika obrazlaže ocjenu, na propisanome obrascu (Obrazac 1 – NP i Obrazac 1 – SS), opisno, prema elementima iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir nalaz, izvješće ili ocjenu savjetnika za stručno-pedagoški nadzor.

(4) Mišljenje na prijedlog ocjene rada vjeroučitelja vjeronauka daje osoba ovlaštena za stručno-pedagoški nadzor za predmet Vjeronauk imenovana uz suglasnost zakonom priznate crkve ili vjerske zajednice.

Članak 17.

(Izvannastavni stručni rad)[M10] [M11] 

Izvannastavni stručni rad nastavnika i stručnog suradnika za razdoblje ocjenjivanja vrednuje se na sljedeći način:

a) s 1 bodom za:

1) održavanje oglednog nastavnog sata za stručni aktiv na školskoj razini,

2) predavanje na stručnom skupu na školskoj razini,

3) vođenje stručnoga skupa na školskoj razini,

4) pripremanje tematske izložbe otvorene za javnost,

5) pripremanje javne kulturne i sportske manifestacije u školi,

6) vođenje stručnoga aktiva,

7) vođenje izvannastavne aktivnosti,

8) pripremu i realizaciju okrugloga stola, prezentacije i javne tribine u školi predviđene planiranim godišnjim programom rada škole,

9) sudjelovanje u izradi prilagođenih programa za učenike s posebnim potrebama,

10) mentorstvo učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim istraživačkim projektima,

11) pripremanje natjecanja na školskoj i općinskoj razini,

12) organiziranje pedagoške naobrazbe roditelja i učenika kroz radionice,

13) sudjelovanje u radu povjerenstva na razini škole (povjerenstva za intervju, povjerenstva za bodovanje, povjerenstva za proglašenje tehnološkog viška i dr.),

14) mentorstvo učenicima koji osvoje jedno mjesto od prva tri mjesta na natjecanjima na razini općine,[M12] 

15) inovativnost u radu;

b) s 2 boda za:

1) održavanje oglednog nastavnog sata za stručni aktiv na kantonalnoj razini i široj razini,

2) predavanje na stručnom skupu na općinskoj ili kantonalnoj razini,

3) vođenje stručnoga aktiva na kantonalnoj razini,

4) mentorstvo pripravniku,[M13] 

5) organiziranje natjecanja i sudjelovanje u radu organizacijskoga odbora ili stručnoga povjerenstva za natjecanje, susrete i smotre na kantonalnoj razini koji su u kalendaru Ministarstva,

6) objavljivanje stručnoga rada u stručnom časopisu ili listu,

7) sudjelovanje u provođenju istraživanja u oblasti odgoja i obrazovanja za koje je Ministarstvo dalo suglasnost,[M14] 

8) mentorstvo studentu na metodičko-pedagoškoj praksi,

9) mentorstvo učenicima koji osvoje jedno mjesto od prva tri mjesta na kantonalnim natjecanjima koje organizira Ministarstvo ili kantonalni stručnih aktiv,

10) sudjelovanje u radu povjerenstva čije članove imenuje Ministarstvo (npr. povjerenstva za polaganje stručnoga ispita – kao ispitivač, povjerenstva za izradu nastavnih planova i programa, uz napomenu da se boduje samo jedno povjerenstvo neovisno o tome je li osoba član još nekog povjerenstva);

c) s 3 boda za:

1) mentorstvo učenicima koji osvoje jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju,

2) sudjelovanje u izradi brošura i publikacija za potrebe odgoja i obrazovanja,

3) nagrađenu inovativnu praksu koja pridonosi razvoju odgojno-obrazovnoga procesa,

4) sudjelovanje u projektima vladinih i nevladinih organizacija važnih za školu, uz suglasnost Ministarstva,

5) stručnu prezentaciju istraživačkoga rada iz oblasti odgoja i obrazovanja na kantonalnoj razini i višoj razini,

6) recenziju udžbenika, stručne knjige ili priručnika koji se koriste u odgojno-obrazovnom sustavu,

7) prijevod udžbenika, knjige za upotrebu u nastavi,

8) izradu specijaliziranih softvera u svrhu poboljšanja nastavnoga procesa,

9) rad s darovitim učenicima;[M15] 

d) s 4 boda za:

1) autorstvo/koautorstvo udžbenika ili druge stručne knjige u vezi s nastavom, ako je to prihvaćeno na području Kantona i na širem području,

2) objavljivanje zbornika ili istraživačkoga rada iz struke koji pridonosi unapređivanju odgojno-obrazovnoga procesa,

3) mentorstvo učenicima koji osvoje jedno mjesto od prva tri mjesta na međunarodnom natjecanju,

4) stručnu prezentaciju istraživačkoga rada na europskom i svjetskom kongresu ili konferenciji,

5) sudjelovanje u svojstvu istraživača u znanstveno-istraživačkom projektu na području regije, Europe i svijeta, koji pridonosi razvoju odgoja i naobrazbe.

Članak 18.

(Vrednovanje izvannastavnog stručnog rada)

(1) Izvannastavni stručni rad nastavnika i stručnog suradnika vrednuje povjerenstvo iz članka 15. ovoga Pravilnika, uvidom u relevantnu dokumentaciju i razmatranjem relevantne dokumentacije sadržane u personalnom dosjeu nastavnika i stručnog suradnika, na propisanome obrascu (Obrazac 2 – O2), uz obveznu nazočnost nastavnika čiji je izvannastavni stručni rad predmet vrednovanja.

(2) Nastavnik i stručni suradnik dužan je u svrhu iz stavka (1) ovoga članka pribaviti dokaze o svom izvannastavnom stručnom radu (potvrde, rješenja, priznanja, pisani materijali i dr.) te ih priložiti u svoj personalni dosje.

Članak 19.

(Stručno usavršavanje)

Elementi koji se uzimaju u obzir prilikom vrednovanja stručnog usavršavanja nastavnika i stručnog suradnika su:

a) sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje organizira škola;

b) sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje organizira Ministarstvo;

c) sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje provode stručne ustanove, kantonalni stručni aktivi i drugi, a koji imaju suglasnost Ministarstva.

Članak 20.

(Vrste opisnog vrednovanja stručnog usavršavanja)

Stručno usavršavanje nastavnika i stručnog suradnika vrednuje se opisno, kao:

a) redovno (redovno sudjelovanje u radu stručnih skupova koje organizira škola, Ministarstvo, kantonalni stručni aktivi te vladine i nevladine organizacije i stalno praćenje stručne literature i časopisa),

b) povremeno (povremeno izostajanje zbog vlastitih propusta sa stručnog usavršavanja koje organizira škola, Ministarstvo, kantonalni stručni aktivi te vladine i nevladine organizacije i povremeno praćenje suvremene stručne literature),

c) izostaje (zbog vlastitih propusta stalno izostajanje sa stručnog usavršavanja koje organizira škola, Ministarstvo, kantonalni stručni aktivi te vladine i nevladine organizacije i nepraćenje suvremene stručne literature).

Članak 21.

(Vrednovanje stručnog usavršavanja)

(1) Stručno usavršavanje nastavnika i stručnog suradnika iz članka 19. ovoga Pravilnika vrednuje povjerenstvo iz članka 15. ovoga Pravilnika nakon što razmotri priloženu dokumentaciju, na propisanom obrascu (Obrazac 3 – O3).

(2) Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove, na temelju programa stručnog usavršavanja koji donosi Ministarstvo, dužan je na početku školske godine uraditi prijedlog programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika, u godišnjem programu rada škole.

(3) Nastavnik i stručni suradnik dužan je prikupiti i dostaviti ravnatelju dokaze o drugim oblicima stručnog usavršavanja u kojima je sudjelovao, a koji nisu sadržani u godišnjem programu rada škole iz stavka (2) ovoga članka, te popis pročitanih bibliografskih jedinica.

Članak 22.

(Personalni dosje)

(1) Zbog lakšeg praćenja rada nastavnika i stručnog suradnika odgojno-obrazovne ustanove obvezne su voditi pojedinačne (personalne) dosjee nastavnika i stručnih suradnika, u koje se odlaže dokumentacija.

(2) Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove odgovoran je za pravovremeno vođenje pojedinačnih dosjea i urednost te točnost podataka o radu nastavnika i stručnih suradnika.

Članak 23.

(Prigovor)

(1) Nastavnik i stručni suradnik u odgojno-obrazovnoj ustanovi nezadovoljan ocjenom može podnijeti prigovor povjerenstvu iz članka 15. ovoga Pravilnika u roku od tri dana od dana upoznavanja s ocjenom.

(2) Na podneseni prigovor iz stavka (1) ovoga članka povjerenstvo iz članka 15. ovoga Pravilnika obvezno je odgovoriti u roku od 15 dana od dana prijma prigovora.

(3) Ako nastavnik i stručni suradnik nije zadovoljan odgovorom na prigovor iz stavka (2) ovoga članka, može podnijeti prigovor Ministarstvu.

(4) Konačnu odluku donosi ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa (u daljnjem tekstu: ministar), na temelju zapisnika i mišljenja inspekcije.

III. UVJETI I POSTUPAK STJECANJA STRUČNOGA ZVANJA I STATUSA

Članak 24.

(Pokretanje postupka
za stjecanje stručnoga zvanja i statusa)

Postupak stjecanja višeg stručnog zvanja nastavnika i stručnog suradnika, kao i statusa dužan je pokrenuti po službenoj dužnosti ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove kada su za to ispunjeni uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom, uz osobnu suglasnost i na traženje nastavnika i stručnog suradnika za kojega se postupak napredovanja pokreće.

Članak 25.

(Dostava dokumentacije)

Radi pokretanja postupka napredovanja i stjecanja statusa nastavnika i stručnog suradnika, odgojno-obrazovna ustanova dužna je Ministarstvu dostaviti:

a) prijedlog za napredovanje / stjecanje statusa (Obrazac 4 – O4);

b) radni životopis nastavnika i stručnog suradnika;

c) ocjene rada nastavnika i stručnog suradnika, točnije Obrazac 1 – NP, Obrazac 1 – SS, Obrazac 2 – O2 i Obrazac 3 – O3.

Članak 26.

(Povjerenstva za imenovanja)

(1) Iz reda državnih službenika Ministarstva, predstavnika aktiva ravnatelja, predstavnika reprezentativnih sindikata i predstavnika kantonalnih stručnih aktiva ministar imenuje po jednog predstavnika u sljedeća četiri povjerenstava za imenovanja:

a) povjerenstvo za imenovanja za osnovne škole koje nastavni plan i program realiziraju na hrvatskome jeziku u Kantonu;

b) povjerenstvo za imenovanja za osnovne škole koje nastavni plan i program realiziraju na bosanskome jeziku u Kantonu;

c) povjerenstvo za imenovanja za srednje škole koje nastavne planove i programe realiziraju na hrvatskome jeziku u Kantonu;

d) povjerenstvo za imenovanja za srednje škole koje nastavne planove i programe realiziraju na bosanskome jeziku u Kantonu.

Članak 27.

(Utvrđivanje kompletnosti i pravovaljanosti
prijedloga za napredovanje)

Na temelju dostavljene dokumentacije iz članka 25. ovoga Pravilnika, povjerenstvo za imenovanja iz članka 26. ovoga Pravilnika utvrđuje, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kompletnost i pravovaljanost dostavljene dokumentacije za napredovanje i stjecanje statusa te predlaže ministru da se prijedlog, ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove, za napredovanje u zvanje ili status prihvati ili odbije.

Članak 28.

(Rješenje o napredovanju)

Rješenje o napredovanju u zvanje i stjecanju statusa donosi ministar.

Članak 29.

(Zvanje mentor)

Stručno zvanje mentor iz članka 5. ovoga Pravilnika može steći nastavnik i stručni suradnik:

a) koji ima najmanje četiri godine radnoga [M16] iskustva u odgojno-obrazovnoj struci odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi, i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu, poslije položenog stručnog ispita;

b) koji je postigao, u skladu s člancima 11. i 12. ovoga Pravilnika, dva puta uzastopno ocjenu „ističe se“;

c) koji je, u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika, iz minimalno dviju bodovnih kategorija (iz kategorije od 1 boda, kategorije od 2 boda, kategorije od 3 boda ili kategorije od 4 boda) ukupno postigao najmanje 16 (2 x 8) bodova iz izvannastavnog stručnog rada;

d) koji je dva puta uzastopno vrednovan opisnom ocjenom „redovno“ u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika.[M17] 

Članak 30.

(Poslovi i zadatci mentora)

Nastavnik i stručni suradnik koji je promoviran u zvanje mentor obavlja sljedeće poslove i zadatke:

a) najmanje tri sata godišnje educira kolege i pruža kolegijalnu podršku članovima školskoga ili kantonalnoga aktiva čiji je i sam član;

b) sudjeluje u najmanje jednom projektu na školskoj ili kantonalnoj razini;

c) objavljuje godišnje najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaj ili stručni članak;

d) obavlja mentorstvo pripravnicima i studentima;

e) obavlja i druge poslove po nalogu Ministarstva.

Članak 31.

(Zvanje savjetnik)

Više stručno zvanje savjetnik iz članka 5. ovoga Pravilnika može steći nastavnik i stručni suradnik:

a) koji ima najmanje 12 godina radnoga staža u odgojno-obrazovnoj ustanovi, i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu, poslije položenog stručnog ispita;

b) koji je postigao, u skladu s člancima 11. i 12. ovoga Pravilnika, dva puta uzastopno ocjenu „ističe se“;

c) koji je, u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika, iz minimalno triju bodovnih kategorija (iz kategorije od 1 boda, kategorije od 2 boda, kategorije od 3 boda ili kategorije od 4 boda) postigao najmanje 26 (2 x 13) bodova iz izvannastavnog stručnog rada;

d) koji je dva puta uzastopno vrednovan opisnom ocjenom „redovno“ u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(Poslovi i zadatci savjetnika)

Nastavnik ili stručni suradnik promoviran u zvanje savjetnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

a) najmanje pet sati godišnje educira kolege i pruža kolegijalnu podršku članovima školskoga i kantonalnoga aktiva čiji je član;

b) sudjeluje u najmanje jednom projektu na školskoj ili kantonalnoj razini;

c) objavljuje godišnje najmanje dva javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka;

d) obavlja mentorstvo s pripravnicima i studentima;

e) obavlja i druge poslove po nalogu Ministarstva.

Članak 33.

(Zvanje viši savjetnik)

Stručno zvanje viši savjetnik iz članka 5. ovoga Pravilnika može steći nastavnik i stručni suradnik:

a) koji ima najmanje 21 godinu radnoga staža u odgojno-obrazovnoj ustanovi, i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu;

b) koji je postigao, u skladu s člancima 11. i 12. ovoga Pravilnika, dva puta uzastopno ocjenu „ističe se“;

c) koji je, u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika, iz minimalno triju bodovnih kategorija (iz kategorije od 1 boda, kategorije od 2 boda, kategorije od 3 boda ili kategorije od 4 boda) postigao najmanje 36 (2 x 18) bodova iz izvannastavnog stručnog rada;

d) koji je dva puta uzastopno vrednovan opisnom ocjenom „redovno“ u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika;

e) koji ima zvanje savjetnik najmanje šest godina.

Članak 34.

(Poslovi i zadatci višeg savjetnika)

Nastavnik i stručni suradnik promoviran u zvanje viši savjetnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

a) najmanje sedam sati godišnje educira kolege i pruža kolegijalnu podršku članovima školskog i kantonalnog aktiva čiji je član;

b) sudjeluje u najmanje jednom projektu na školskoj ili kantonalnoj razini;

c) objavljuje godišnje najmanje tri javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka;

d) obavlja sve poslove po nalogu Ministarstva.

Članak 35.

(Prava i obveze)

Stjecanjem višeg stručnog zvanja i statusa prema ovom Pravilniku stječe se pravo u pogledu povećanja plaće, kao i obveza na angažiranje tijekom radnoga vremena za potrebe Ministarstva, na poslovima stručno-pedagoškog rada, stručnog usavršavanja i rada na drugim poslovima u skladu s odlukom Ministarstva.

Članak 36.

(Trajanje stečenog zvanja)

(1) Nastavnik i stručni suradnik stječe zvanje mentor, savjetnik odnosno viši savjetnik na razdoblje od četiri godine i može ponovno steći isto ili više zvanje.

(2) Ako nastavnik i stručni suradnik koji je stekao zvanje mentor, savjetnik odnosno viši savjetnik ne zadovolji uvjete propisane ovim Pravilnikom ili ima izrečene disciplinske mjere ili je u postupku utvrđivanja odgovornosti utvrđeno teže kršenje radnih dužnosti, gubi stečeno zvanje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(Početak ocjenjivanja i napredovanja)

(1) Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odgojno-obrazovne ustanove započet će ocjenjivanje svih nastavnika i stručnih suradnika u skladu s ovim Pravilnikom, a uzimajući u obzir razdoblje:

a) od početka 2019./2020. školske godine za vrednovanje elemenata iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika;

b) od početka 2015./2016. školske godine za vrednovanje elemenata iz članaka 17. i 19. ovoga Pravilnika.

(2) Radi organiziranja i provedbe stručno-pedagoškoga nadzora i ocjenjivanja prema ovom Pravilniku ministar će, u skladu s važećim propisima, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovati privremene savjetnike za obavljanje poslova iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika.[M18] 

(3) Ocjenjivanje nastavnika i stručnih suradnika odgojno-obrazovne ustanove moraju završiti do početka 2022./2023. školske godine.

Članak 38.

(Izbor u zvanje i status zatečenih nastavnika
odnosno stručnih suradnika)

(1) Nastavnici i stručni suradnici u odgojno-obrazovnim ustanovama u radnom odnosu na neodređeno vrijeme koji su nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika ocijenjeni ocjenom „izvrstan“ prema odredbama ovoga Pravilnika mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik ili viši savjetnik na prijedlog odgojno-obrazovne ustanove i odredbama članaka 24., 25., 26. i 28. ovoga Pravilnika.

(2) Nastavnici i stručni suradnici u odgojno-obrazovnim ustanovama u radnom odnosu na neodređeno vrijeme koji su nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika ocijenjeni ocjenom minimalno „dobar“ prema odredbama ovoga Pravilnika mogu stjecati status mentor ili savjetnik na prijedlog odgojno-obrazovne ustanove i odredbama članaka 24., 25., 26. i 28. ovoga Pravilnika.

Članak 39.

(Obrasci)

Obrasci: Obrazac 1 – NP, Obrazac 1 – SS, Obrazac 2 – O2, Obrazac 3 – O3 i Obrazac 4 – O4 u privitku su ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 40.

(Stavljanje izvan snage)

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama te učitelja, nastavnika/profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 9/13).

Članak 41.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

GENERALNI KOMENTARI:

  • Nastavnici iznad 35 godina  radnog staža i 60 godina života ne trebaju se ocjenjivati (članak 4.) – MSŠ ”Novi Travnik” i OŠ ”13 Rujan” – pravilnik usvojen
  • Osigurati natjecanja za stručne predmete na nivou Kantona (članak 17.) – MSŠ ”Novi Travnik” i OŠ ”Dubravica (podjednaka zatupljenost svih predmeta u okviru natjecanja) – tendencija
  • Organizirati više seminara na razini Kantona  – MSŠ Novi Travnik – tendencija
  • Nemogućnost sudjelovanja na europskim i svjetskim kongresima ( članak 17) – OŠ ”Vitez” – tendencija
  • Vremensko razdoblje propisano člankom 37. za ocjenjivanje elemenata iz članka 17. i 19. pomjeriti na 2011./2012. školsku godinu – OŠ ”Vitez” – pravilnik usvojen
  • Pitanje statusa riješiti kroz Kolektivni ugovor, a ne kroz ovaj Pravilnik – OŠ ”Vitez” – pravilnik usvojen
  • Pitanje osnivanja kantonalnih stručnih aktiva jasnije definirati – OŠ ”Vitez” i OŠ ”Dubravica” – tendencija
  • Podržavati i pravovremeno informirati škole o projektima vladinih i nevladinih organizacija u oblasti školstva – OŠ ”Dubravica” – tendencija
  • Nedostaju elementi za ocjenjivanje stručnih suradnika? – OŠ ”13 Rujan” –

Obrazac 1-SS prepoznaje elemente ocjenjivanja stručnih suradnika

  • Zvanje ”viši savjetnik” nije prepoznato kolektivnim ugovorom – OŠ ”13 Rujan” – tendencija

[1] Objavljen u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, broj 7/21


 [M1]Upit škola: Je li se ocjenjuju i kako nastavnici koji su na bolovanju (porodiljsko) ili nastavnici koji trenutno obnašaju funkciju pomoćnika ravnatelja/direktora.

Odgovor: Ocjenjuju se svi nastavnici koji se nalaze u nastavnom procesu. Po povratku s bolovanja (porodiljskog) ili funkcije pomoćnika ravnatelja/direktora isti nastavnici proći će proceduru ocjenjivanja (posjeta savjetnika) – kako bi se proces u skladu s Pravilnikom mogao završiti i kao takav vrednovati.

NOVO – 14.2.2022.  

 [M2]”Prva osnovna škola” Donji Vakuf – Što sa sadašnjim nastavnicima koji su vršili do sada funkciju ravnatelja??

Odgovor: Svi koji se nalaze u nastavnom procesu, a ispunjavaju osnovne uvjete za ocjenjivanje propisane ovim člankom 4. Pravilnika se obvezno ocjenjuju. To vrijedi i za sve nedavne ravnatelje/direktore – napraviti usporedbu s člankom 37 početak ocjenjivanja po elementima ocjenjivanja.

 [M3]”Treća osnovna škola” Bugojno – Kako će škola u kojoj se vrši ocjenjivanje dobiti konačnu ocjenu, je li aritmetičkom sredinom??? Odgovor: Na način kako je to definirano stavkom 5. članka 4. Pravilnika. Ključna riječ: …. Ocjenjuje se samo u onoj odgojno-obrazovnoj ustanovi ……

 [M4]OŠ ”13 Rujan” – U čemi je razlika između zvanja i statusa?

Odgovor: Osnovna razlika je jasno definirana člancima 5. i 6. Pravilnika, drugim riječima : Za stjecanje zvanja glavni kriteriji je rezultati ocjenjivanja i vrednovanja, a za status glavni kriteriji je godine radnog staža…

 [M5]OŠ ”Dubravica” Preočica  – Objasniti je li zaposlenik s 15 godina radnog staža odmah prelazi u zvanje mentor ili mora proći kroz svu proceduru navedenu u Pravilniku s min. ocjenom dobar?

Odgovor: Svi prolaze proceduru u skladu s Pravilnikom, kako je to definirano člankom 24 i 25.  – Ravnatelj po službenoj dužnosti pokreće postupak stjecanja zvanja i statusa kada su za to ispunjeni uvjeti

 [M6]”Treća osnovna škola” Bugojno – Kako vrednovati nekog  tko ima dovoljno staža za napredovanje u status, a nema ocjenu iz prethodnog ocjenjivačkog razdoblja (osoba došla iz drugog Kantona)

Odgovor: Svi se ocjenjuju u skladu s ovim pravilnikom i u skladu s istim nakon završenog procesa ocjenjivanja stječu zvanja i status. Za stjecanja zvanja i statusa svako mora imati ocjenu u skladu s ovim pravilnikom.

 [M7]”Treća osnovna škola” – Tko snosi troškove za rad u stručnom aktivu?

Odgovor: Rad je dobrovoljan:

 [M8]SSŠ ”Fojnica” – Članak 13. i članak 14. – neusklađenost opisnih ocjena

Odgovor: Sugestija stoji. Ministarstvo, u što kraćem roku napraviti ispravke ne samo u Pravilniku nego i u Obrascima kako bi sve bilo jednoobrazno.

 [M9]”Treća osnovna škola” Bugojno – Kako imenovati povjerenstvo ako znamo da u školi imamo samo jednog zaposlenika (pedagoga)?

Odgovor: Članovi ispitnog povjerenstava trebaju imati imenovane zamjene (imenuje ravnatelj na temelju Odluke učiteljskog vijeća…)

 [M10]SSŠ ”Fojnica” i OŠ ”Dubravica”: Je li se iste aktivnosti iz članka 17. mogu bodovati više puta ili samo jednom u okviru jednog ciklusa ocjenjivanja???

Odgovor: Jedan aktivnost boduje (bez obzira na frekventnost) se samo jednom u okviru jednog razdoblja ocjenjivanja

 [M11]”Treća osnovna škola” Bugojno – Na koji način vrednovati isti uspjeh iz različitih godina iz članka 17. npr. autor je dvije knjige u dvije različite godine ili je bio više puta mentor u različitim godinama????

Odgovor: Ocjenjivanje se vrši u odnosu na cikluse a ne na godine. (članak 3.)

 [M12]OŠ ”13 Rujan” – Što je s ostalim organizacijama koje organiziraju natjecanja? Boduju li se njihova natjecanja?

Odgovor: Organizatori natjecanja definirani su člankom 4. Pravilnika o natjecanju i smotrama učenika u osnovnim i srednjim školama

 [M13]OŠ ”Dubravica” Preočioca: Je li za svakoga pripravnika po 2 boda ili max 2 boda bez obzira na broj pripravnika?

Ponovljeni odgovor: Jednu aktivnost boduje (bez obzira na frekventnost) se samo jednom u okviru jednog razdoblja ocjenjivanja

 [M14]OŠ ”Dubravica” Preočica: U ovom elementu ocjenjivanja nema stavke prevođenje  dokumenata i projekata za potrebe škole. Je li bodovati ovakve slučajeve i kada su ovi primjeri u pitanju?

Odgovor: Ocjenjuje se sudjelovanje u provođenju istraživanja u oblasti odgoja i obrazovanja, a za koje je Ministarstvo dalo suglasnost

 [M15]OŠ ”Dubravica”Preočica: Što podrazumijeva dar s darovitim učenicima i na koji način utvrđujemo status darovitog učenika?

Odgovor: Ministarstvo obrazovanja do 30.4.2022. godine, prema hodogramu aktivnosti, donijeti će Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika.

 [M16]OŠ ”13 Rujan” – Treba li mentor imati 4. ili 15 godina radnog iskustva, a savjetnik/viši savjetnik 12,15 ili 25 godina? Nejasno i kontra diktorno???

Odgovor: 4., 12., i 21 godina su granice odgojno-obrazovnog rada za napredovanje u zvanja, a 15 i 25 godina radnog iskustva  su osnovni kriteriji za stjecanje statusa.

 [M17]SSŠ ”Fojnica” – Pojašnjenje članka 29., 31. i 33. – na što se odnosi npr. 16 (2×8)?

Odgovor: Broj 16 odnosi se na  minimalni zbir dva ocjenjivačka razdoblja kako je to definirano točkom c. članka 29. S tim kako tijekom jednog ocjenjivačko razdoblje ne može imati manje od 8 bodova

 [M18]”Treća osnovna škola” – Koliko će biti plaćeni privremeni savjetnici??

Odgovor: Konačnu Odluku o visini naknade donosi Ministar

Pročitajte još članaka