Školski odbor SGŠ Jakova Gotovca raspisao natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

PočetnaObavijestiŠkolski odbor SGŠ Jakova Gotovca raspisao natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA
JAKOVA GOTOVAC
NOVI TRAVNIK

Ur.br.  3 /2024

Datum: 05.01.2024. god.

Na temelju članka 100. članka 102. Zakona o srednjem školstvu (Službene novine ŽSB/SBK br. 11/2001, 17/2004 i 15/2012), članka 138. Statuta Srednje glazbene škole Jakova Gotovca  Novi Travnik,Odluke Školskog odbora broj  607/2023,te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB,br.03-30-2010/23 od 22.12.2023.god. Školski odbor SGŠ Jakova Gotovca raspisuje :

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja

na mandatno razdoblje od 4 godine

I. UVJETI NATJEČAJA

Pored općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i sljedeće uvjeta:

 1. a) U pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga u toj vrsti odgojno -obrazovne ustanove prema odredbama Zakona o srednjem školstvu;
 2. b) Najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno završen II ciklus visokog obrazovanja (300

ECTS bodova) – glazbenog smjera ;

 1. c) Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno obrazovnim poslovima

 II. SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu
 2. Kraći životopis-CV
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu na odgojno- obrazovnim poslovima (ne starije od 6 mjeseci)
 8. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Napomena: Svi priloženi dokumenti predaju se izvorni ili ovjerene preslike.

III. DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo  putem pošte na adresu  Školski odbor Srednje  glazbene škole Jakova Gotovca , Ljudevita Gaja bb Novi Travnik sa naznakom :“Prijava na natječaj NE OTVARATI“

IV. NATJEČAJNI ROK

Natječaj ostaje otvoren  8(osam) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni pismenim  putem, preko pošte na adresu navedenu na prijavi u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju ravnatelja.

 

Školski Odbor SGŠ Jakova Gotovca

Pročitajte još članaka