Kategorije vozila

PočetnaKategorije vozila

Osposobljavanje kandidata / Vozačka dozvola

Osposobljavanje kandidata za vozača za upravljanje motornim i priključnim vozilima razvrstavaju u kategorije: A, B, BE, C, CE, D i DE i potkategorije: A1, B1, C1, D1, C1E i D1E. Vozačka dozvola se izdaje za upravljanje motornim vozilima po kategorijama i podkategorijama nakon položenog ispita za vozača i nakon navršenih godina života kako je prikazano u sljedećim tabelama:

A – motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje, čija zapremina motora prelazi 125 cm3, a snaga prelazi 11 kW. (Navršenih godina života: 18)

B – motorna vozila, osim vozila kategorije A, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. (Navršenih godina života: 18)

C – motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg. (Navršenih godina života: 21)

D – motorna vozila za prevoz lica koja, osim sjedišta za vozača, imaju više od osam sjedišta. (Navršenih godina života: 24)

BE – skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu preko 750 kg, koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta, a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3.500 kg. (Navršenih godina života: 18)

CE – skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg. (Navršenih godina života: 21)

DE – skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica. (Navršenih godina života: 24)

A1 – ubraja se laki motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125 cm3, a snaga ne prelazi 11 kW. (Navršenih godina života: 16)

B1 – ubraja se tricikl i četvorocikl na motorni pogon. (Navršenih godina života: 16)

C1 – motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a manja od 7.500 kg. (Navršenih godina života: 18)

D1 – motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja, osim sjedišta za vozača, imaju više od osam, a ne više od šesnaest sjedišta. (Navršenih godina života: 21)

C1E – skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju C1, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila. (Navršenih godina života: 18)

D1E – skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u potkategoriju D1, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica. (Navršenih godina života: 21)

MOPED –  motorno vozilo sa dva točka čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3, a snaga kod električnih motora ne prelazi 4 kW, ili na tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3, ili snaga motora kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i električnih motora nije veća od 4 kW, i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 45 km na čas. (Navršenih godina života: 14)

 • Vozačku dozvolu izdaje nadležni organ.
 • Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava s rokom važenja od 10 godina, a licima starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine.
 • Rok važenja vozačke dozvole od 10 godina računa se od dana njenog izdavanja, odnosno produženja njenog važenja.
 • Vozačka dozvola neće se izdati niti produžiti njen rok važenja licu koje ima neplaćenu novčanu kaznu ili troškove prekršajnog postupka ili druge obaveze evidentirane u Registru novčanih kazni u skladu sa važećim zakonima o prekršajima u BiH.
 • Licima koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života izdaje se vozačka dozvola čiji je rok važenja do navršenih 65 godina života, s tim što taj rok ne može da bude kraći od tri godine.
 • Izuzetno od odredbe prethodnog stava, vozačka dozvola može da se izda ili njeno važenje može da se ograniči i na rokove kraće od utvrđenih, na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove, datim u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica, ali ne na rok kraći od dvije godine.
 • Lice koje je položilo vozački ispit i dobilo vozačku dozvolu za kat/potkat vozila A1, A, B ili C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole da upravlja vozilom na putu brzinom većom od 70 km na čas, na putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila i brzom putu brzinom većom od 90 km na čas, odnosno 120 km na čas na autoputu, a lakim motociklom 40 km na čas, niti tim vozilom smije da vuče priključno vozilo, a ni organizovano da prevozi djecu.
 • Lica koja prvi put steknu vozačku dozvolu obavezna su da, u trajanju od dvije godine, obilježe vozilo kojim upravljaju posebnim znakom.
 • Bliže odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar, u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju C1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D1.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D.
 • Vozačku dozvolu za kategorije C i C1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije B ili C ili D1 najmanje dvije godine.
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B najmanje dvije godine.

Pravo da upravlja motornim vozilom za pojedine kategorije, odnosno potkategorije stiče lice koje koje ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom;
 2. da je položilo vozački ispit za upravljanje motornim vozilom određene kategorije ili potkategorije;
 3. da mu odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom,

i da je navršilo godine života zavisno od kategorije, odnosno potkategorije kako slijedi:

 • 16 godina za potkategorije A1 i B1, traktor i radnu mašinu;
 • 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E;
 • 21 godinu za kategorije C i CE;
 • 21 godinu za potkategorije D1 i D1E;
 • 24 godine za kategorije D i DE.
 • Vozači motornih vozila kategorija B, C, D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice.
 • Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i D1, a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1.
 • Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE i C1E, a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E i D1E.
 • Pravo da upravljaju motornim vozilom kategorija BE, CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo da upravlja vozilima odgovarajućih kategorija B, C i D.
 • Vozači motornih vozila kategorija B, C, D, BE, CE i DE i potkategorija B1, C1, D1, C1E i D1E imaju pravo da upravljaju mopedom, lakim četvorociklom i motokultivatorom, traktorom i radnom mašinom.
 • Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1, a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije B1, vozač motornog vozila kategorije C ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1, a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1.
 • Vozaču mopeda koji je navršio 14 godina života i koji je tjelesno i duševno sposoban, nakon položenog ispita iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama ne izdaje se vozačka dozvola već potvrda o položenom ispitu iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama na obrascu koji je dat na slici 1.
Slika 1

Nadležno tijelo i vozaču traktora, radne mašine i motokultivatora koji je tjelesno i duševno sposoban, nakon položenog ispita iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama izdaje takvu potvrdu.