JU Osnovna muzička škola Travnik raspisala javni oglas za popunu radnih mjesta do 30.6. 2022.

PočetnaObavijestiJU Osnovna muzička škola Travnik raspisala javni oglas za popunu radnih mjesta do 30.6. 2022.

JU Osnovna muzička škola Travnik na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. novine broj: 11/01 i 17/04 SBK), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a ( Sl. novine SBK-a broj:7/19), Odluke Vlade SBK-a o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta broj: 01-11.7-2447/2022 od 31.03.2022.godine  i Odluke Upravnog odbora, broj: 78/21 od 01.06.2021. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta do 30.06.2022. godine:

 1. Nastavnik flaute – 1 izvršilac 10 časova sedmično na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine,
 2. Nastavnik gitare – 1 izvršilac 22 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine,
 3. Nastavnik violine – 1 izvšilac 22 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022 godine
 4. Nastavnik violine – 1 izvršilac 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 5. Nastavnik harmonike – 1 izvršilac 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 6. Nastavnik klavira – 1 izvršilac 22 časa sedmično, na određeno vrijeme  do 30.06.2022. godine
 7. Nastavnik klavira – 1 izvršilac 20 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 8. Higijeničar – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine.
 9. Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu (Sl. novine FBIH, br:26/19 i 89/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi, Nastavnim planom i programom za muzičke škole i Pedagoškim standardima.
 10. Opis poslova i radnih zadataka za napred navedena radna mjesta definisan je Nastavnim planom i programom za muzičke škole, Pedagoškim standardima za osnovne škole, kao i drugim pratećim propisima Ministarstva obrazovanja.
 1. Kandidati trebaju obavezno dostaviti:
 2. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni oglas koja sadrži sljedeće elemente:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
 3. Biografija, svojeručno potpisana
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu
 6. Diplomu o završenoj odgovarajučoj stručnoj spremi, a za poziciju 8. završena osnovna škola
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit (osim kandidata pod rednim br.8)
 8. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u orginalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od šest mjeseci.
 9. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK-a i kandidati sa nepunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva (Sl. novine 9/20 SBK-a).

Kandidati koji se javljaju na nadopunu norme sa statusom na neodređeno radno vrijeme trebaju dostaviti: Potvrdu o broju časova iz škole u SBK-a i kopiju Ugovora o radu, Potvrdu o dužini staža (PIO/MIO). Kandidati proglašeni tehnološkim viškom iz SBK-a dostavljaju Rješenje o tehnološkom višku.

 • Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilaže prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni Zakon prema kojem imaju prednost.
 • Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune.
 • Komisija za provođenje Javnog oglasa obavjestiti će kandidate ćija dokumentacija nije potpuna na kontakt telefon naznačen u prijavi.
 • Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti pismenom ispitu (osim kandidata pod rednim brojem 8.) i usmenom intervju. Pismeni ispit će se održati dana 19.04.2022.godine (UTORAK) u 11:00 sati, a usmeni intervju za kandidate pod rednim brojem od 1. do 7. istog dana u 13:00 sati u prostorijama Škole. Kandidati pod rednim brojem 8. usmeni intervju će se održati 20.04.2022.godine (SRIJEDA) u 12:00 sati u prostorijama Škole.  Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas. Kandidati iz prava prioriteta (tačka V. ovog oglasa) trebaju samo pristupiti usmenom intervju.
 • Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog djela ispita su iz: Zakon o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK 11/01 i 17/04), Pedagoški standardi (Službene novine SBK 8/05), Nastavni plan i program za muzičke škole 1994/95. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu usmeni dio ispita (intervju).
 • Izabrani kandidati su dužni  prije stupanja na posao, u roku od sedam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
 • Izbor kandidata vrši se na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a ( Sl. novine SBK-a broj:7/19)
 • Javni oglas se objavljuje u  dnevnim novinama „Avaz“ 06.04.2022.godine, i dostavit će se službi za zapošljavanje SBK-a.
 • Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja
 • Dodatne informacije u vezi Javnog oglasa mogu se dobiti na telefon :030/512-130

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti isključiovo preporučeno poštom na adresu:

JU Osnovna muzička škola Travnik

Lukačka br. 6

72270 Travnik

Sa naznakom  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI –                         

                                                                                                                                            Direktorica

                                                                                                                     Zerina Zupurović, prof.

Pročitajte još članaka