Kontakt

POMOĆNIK MINISTRA
Zoran Matošević
Telefon: +387(0)30 509-285
Fax: +387(0)30 518-451
zoran.matosevic@sbk-ksb.gov.ba

Odjel za obrazovanje i znanost u okviru djelokruga svoga rada obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije
 • izrađuje stručne podloge¸ za pripremu prednacrta, nacrta i prijedloga strategija, zakona i provedbenih propisa iz područja odgoja i obrazovanja, i ostalih akata vezanih uz odgoj i obrazovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost i mjere poticanja tehnologijskog razvoja i inovacija;
 • obavlja nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovnih isprava stečenih u inozemstvu;
 • obavlja poslove vezane uz planiranje potrebnih sredstava u proračunu za sustav odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije, te izradu podloga za donošenje odluka o financiranju istih;
 • prati popunu radnih mjesta u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu;
 • prati i analizira stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u sustavu odgoja i obrazovanja te znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije;
 • brine se o izvršavanju zakona i drugih propisa u sustavu odgoja i obrazovanja te znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničke informacije i komunikacije;
 • uspostavlja, održava i razvija sustav osiguranja kvalitete rada ustanova u području odgoja i obrazovanja u Kantonu;
 • provodi upravni postupak odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava;
 • organizira polaganje stručnih ispita za odgojitelje u predškolskim ustanovama, nastavnike u osnovnim i srednjim školama, te vodi evidenciju i dokumentaciju o obavljenim stručnim ispitima;
 • obavlja stručne poslove praćenja, nadzora, razvoja, održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku odgojno obrazovnim ustanovama;
 • obavlja poslove praćenja i nadzora ostvarenja ciljeva i sastavnica nastavnih planova i programa, kurikuluma i školskog kurikuluma, sudjeluje u izradi nastavnih planova i programa i kurikuluma za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje;
 • obavlja upravne i stručne poslove vezane za praćenje javnih potreba u tehničkoj kulturi, obavlja poslove vezane uz sufinanciranje izvaninstitucionalnih projekata i programa udruga koje djeluju u području odgoja i obrazovanja;
 • prati, analizira i predlaže mjere za unaprjeđenje odgoja i obrazovanja darovite djece i djece s poteškoćama u razvoju;
 • surađuje s nadležnim ustanovama na izradi i razvoju prijedloga zakonskih i drugih propisa te izradi analiza i prijedloga javnih politika kojima se uređuje i unaprjeđuje sustav odgoja i obrazovanja te sustav visokog obrazovanja i znanstveno istraživačke djelatnosti;
 • prati i analizira provedbu upisa studenata, uspješnost procesa visokog obrazovanja, angažman nastavnika i ostalih djelatnika visokoškolskih ustanova, s posebnim obzirom na zakonom propisane uvjete;
 • priprema i predlaže izvješća o uvjetima za početak rada visokoškolskih ustanova;
 • priprema izvješća o vrednovanju visokoškolskih ustanova i studijskih programa;
 • obavlja poslove vođenja registara  i evidencija odgojno obrazovnih ustanova, registra studijskih programa, te drugih registara i evidencija i provedbu analiza za potrebe Ministarstva;
 • izrađuje odgovarajuće upute kojima se regulira i unaprjeđuje proces visokog obrazovanja;
 • vođenje baze podataka o odgojno-obrazovnim ustanovama i znanstveno-istraživačkim ustanovama i organizacijama na području Kantona;
 • analizira i provodi isplatu subvencija troškova studija za preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te poslijediplomske sveučilišne studije;
 • obavlja poslove vezane uz učenički i studentski standard, te predlaganje školskih standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava  za predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje te visoko obrazovanje;
 • obavlja poslove vezane uz poduzimanje mjera za razvoj znanstvenog i inovacijskog sustava, sa svrhom ostvarenja preduvjeta za integraciju u Europski istraživački prostor;

Ostali kontakti

STRUČNI SAVJETNIK
Ivica Augustinović
Telefon: +387(0)30 509-281
Fax: +387(0)30 518-451
ivica.augustinovic@sbk-ksb.gov.ba 

STRUČNI SAVJETNIK
Berislav Barnjak
Telefon: +387(0)30 509-281
Fax: +387(0)30 518-451
berislav.barnjak@sbk-ksb.gov.ba 

STRUČNI SAVJETNIK
Esminka Burek
Telefon: +387(0)30 509-282
Fax: +387(0)30 518-451
esminka.burek@sbk-ksb.gov.ba 

STRUČNI SAVJETNIK
Sabina Halilović
Telefon: +387(0)30 509-283
Fax: +387(0)30 509-283
sabina.halilovic@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Josipa Buljubašić
Telefon: +387(0)30 518-675
Fax: +387(0)30 518-451
josipa.buljubasic@sbk-ksb.gov.ba