JU Osnovna muzička škola Travnik na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. novine broj: 11/01 i 17/04 SBK), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a ( Sl. novine SBK-a broj:7/19), Odluke Vlade SBK-a o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta broj: 01-11.7-2447/2022 od 31.03.2022.godine  i Odluke Upravnog odbora, broj: 78/21 od 01.06.2021. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta do 30.06.2022. godine:

 1. Nastavnik flaute – 1 izvršilac 10 časova sedmično na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine,
 2. Nastavnik gitare – 1 izvršilac 22 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine,
 3. Nastavnik violine – 1 izvšilac 22 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022 godine
 4. Nastavnik violine – 1 izvršilac 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 5. Nastavnik harmonike – 1 izvršilac 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 6. Nastavnik klavira – 1 izvršilac 22 časa sedmično, na određeno vrijeme  do 30.06.2022. godine
 7. Nastavnik klavira – 1 izvršilac 20 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 8. Higijeničar – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine.
 1. Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu (Sl. novine FBIH, br:26/19 i 89/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi, Nastavnim planom i programom za muzičke škole i Pedagoškim standardima.
 1. Opis poslova i radnih zadataka za napred navedena radna mjesta definisan je Nastavnim planom i programom za muzičke škole, Pedagoškim standardima za osnovne škole, kao i drugim pratećim propisima Ministarstva obrazovanja.
 1. Kandidati trebaju obavezno dostaviti:
 2. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni oglas koja sadrži sljedeće elemente:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
 3. Biografija, svojeručno potpisana
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu
 6. Diplomu o završenoj odgovarajučoj stručnoj spremi, a za poziciju 8. završena osnovna škola
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit (osim kandidata pod rednim br.8)
 8. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u orginalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od šest mjeseci.
 9. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK-a i kandidati sa nepunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva (Sl. novine 9/20 SBK-a).

Kandidati koji se javljaju na nadopunu norme sa statusom na neodređeno radno vrijeme trebaju dostaviti: Potvrdu o broju časova iz škole u SBK-a i kopiju Ugovora o radu, Potvrdu o dužini staža (PIO/MIO). Kandidati proglašeni tehnološkim viškom iz SBK-a dostavljaju Rješenje o tehnološkom višku.

 • Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilaže prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni Zakon prema kojem imaju prednost.
 • Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune.
 • Komisija za provođenje Javnog oglasa obavjestiti će kandidate ćija dokumentacija nije potpuna na kontakt telefon naznačen u prijavi.
 • Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti pismenom ispitu (osim kandidata pod rednim brojem 8.) i usmenom intervju. Pismeni ispit će se održati dana 19.04.2022.godine (UTORAK) u 11:00 sati, a usmeni intervju za kandidate pod rednim brojem od 1. do 7. istog dana u 13:00 sati u prostorijama Škole. Kandidati pod rednim brojem 8. usmeni intervju će se održati 20.04.2022.godine (SRIJEDA) u 12:00 sati u prostorijama Škole.  Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas. Kandidati iz prava prioriteta (tačka V. ovog oglasa) trebaju samo pristupiti usmenom intervju.
 • Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog djela ispita su iz: Zakon o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK 11/01 i 17/04), Pedagoški standardi (Službene novine SBK 8/05), Nastavni plan i program za muzičke škole 1994/95. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu usmeni dio ispita (intervju).
 • Izabrani kandidati su dužni  prije stupanja na posao, u roku od sedam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
 • Izbor kandidata vrši se na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a ( Sl. novine SBK-a broj:7/19)
 • Javni oglas se objavljuje u  dnevnim novinama „Avaz“ 06.04.2022.godine, i dostavit će se službi za zapošljavanje SBK-a.
 • Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja
 • Dodatne informacije u vezi Javnog oglasa mogu se dobiti na telefon :030/512-130

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti isključiovo preporučeno poštom na adresu:

JU Osnovna muzička škola Travnik

Lukačka br. 6

72270 Travnik

Sa naznakom  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI –                         

                                                                                                                                            Direktorica

                                                                                                                     Zerina Zupurović, prof.

 • Post published:05.04.2022.